Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Διδάσκων/ουσα
ΚΕΒΟΡΚ ΗΛΙΑΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ006
Εξάμηνο
Χειμερινό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι παρακάτω θεματικές καλύπτονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος:

  • Γραμμικός και ακέραιος προγραμματισμός
  • Προγενέστερη και μεταγενέστερη λήψη αποφάσεων κατά Bayes
  • Υποδείγματα ελέγχου αποθεμάτων με ζήτηση στοχαστική, και αυτοσυσχετιζόμενη
  • Συστήματα εξυπηρέτησης
  • Προσομοίωση
  • Την ανάπτυξη υποδειγμάτων γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού σε προβλήματα οικονομικού προγραμματισμού, την επίλυση αυτών με τη χρήση Η/Υ, και τη διαμόρφωση κατάλληλης αναφοράς, μέσω της λύσης της παραμετρικής ανάλυσης και της ανάλυσης ευαισθησίας, η οποία θα προσφέρει ουσιαστική πληροφόρηση στο management στο στάδιο λήψης αποφάσεων
  • Στον προσδιορισμό των επιπτώσεων εναλλακτικών τρόπων ενέργειας σε μορφή χρηματικών ωφελειών ή απωλειών ευκαιρίας χρηματικών ωφελειών, και την εφαρμογή του θεωρήματος του Bayes για τον καθορισμό των τελικών κατανομών πιθανότητας των ενδεχομένων (ποιοτικών ή ποσοτικών) με τη χρήση υποκειμενικών ή μη αρχικών κατανομών πιθανότητας ή/και δεδομένων που συλλέγονται από ειδικές δειγματοληπτικές έρευνες
  • Στην επιλογή του κατάλληλου υποδείγματος ουρών, στον υπολογισμό των ανάλογων μεγεθών που χαρακτηρίζουν τη δυναμική εξέλιξη του αντίστοιχου συστήματος εξυπηρέτησης, και στην χρησιμοποίηση των μεγεθών αυτών για τον προσδιορισμό του άμεσου και έμμεσου κόστους λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος
  • Στην διαμόρφωση υποδειγμάτων διαχείρισης αποθεμάτων αναλόγως των χαρακτηριστικών της ζήτησης (κατανομή, μορφή αυτοσυσχέτισης) και της φύσης του διερευνώμενου αγαθού (χρονική διάρκεια χρήσης), και στην εκτίμηση μεταβλητών απόφασης όπως η ποσότητα παραγγελίας, τα αναμενόμενα κέρδη, το σημείο αναπαραγγελίας, και το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών επιθεωρήσεων της στάθμης του αποθέματος
  • Στη διαδικασία κατασκευής και εφαρμογής με τη χρήση Η/Υ υποδειγμάτων προσομοίωσης για συστήματα εξυπηρέτησης και αποθεμάτων μέσω καθορισμού των στοιχείων του συστήματος, προσδιορισμού των δραστηριοτήτων B και C, δημιουργίας τεχνητών παρατηρήσεων για τη χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων, και καθορισμού των λογικών ή φυσικών κανόνων που καθορίζουν τη διαχρονική εξέλιξη του συστήματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της διαδικασίας εφαρμογής συγκεκριμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα που άπτονται θεμάτων όπως (α) του προσδιορισμού της δυναμικότητας συστημάτων παραγωγής και εξυπηρέτησης, (β) της διαμόρφωσης αποθεματικής πολιτικής αναλόγως των χαρακτηριστικών της ζήτησης για το προϊόν, και (γ) της διαχείρισης διαδικασιών στην άντληση και αξιοποίηση πρόσθετης πληροφόρησης κάτω από καθεστώς κινδύνου. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του σπουδαστή με:
Επιπλέον με τη χρησιμοποίηση ρεαλιστικών παραδειγμάτων και προβλημάτων, το συγκεκριμένο μάθημα θα δώσει στον σπουδαστή την απαιτούμενη ικανότητα αντίληψης ενός πραγματικού προβλήματος και επιλογής της κατάλληλης μεθόδου ποσοτικής ανάλυσης, η χρήση της οποίας θα δώσει ουσιαστική πληροφόρηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΛΗΣ

Προγενέστερη και Μεταγενέστερη Λήψη Αποφάσεων κατά Bayes (6 ώρες)
Πίνακας χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, Προγενέστερη ανάλυση λήψης αποφάσεων, Αξιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών που προκύπτουν από πηγές μη δειγματοληπτικές, Το θεώρημα του Bayes, Αξιοποίηση πρόσθετης πληροφόρησης με χρήση Δυωνυμικής κατανομής και κατανομής Poisson, Χρήση της κανονικής κατανομής στην προγενέστερη λήψη αποφάσεων, Πρόσθετη πληροφόρηση και χρήση μεταγενέστερης κανονικής κατανομής

Υποδείγματα Διαχείρισης Αποθεμάτων με Στοχαστική Ζήτηση (8 ώρες)
Υπόδειγμα αποθεμάτων μιας περιόδου, Συνάρτηση αναμενόμενων κερδών όταν η ζήτηση ακολουθεί τη κανονική κατανομή, Άριστη αποθεματική πολιτική, Διαστήματα εμπιστοσύνης για τη άριστη ποσότητα παραγγελίας και τα μέγιστα αναμενόμενα κέρδη. Υπόδειγμα αποθεμάτων συνεχούς επιθεώρησης όταν η ζήτηση κατά την περίοδο αναπαραγγελίας (α) κατανέμεται κανονικά και δεν αυτοσυσχετίζεται, (β) ακολουθεί υποδείγματα ΑRΜΑ(p,q). Υπόδειγμα αποθεμάτων περιοδικής επιθεώρησης όταν η ζήτηση (α) κατανέμεται κανονικά και δεν αυτοσυσχετίζεται, και (β) ακολουθεί υποδείγματα ΑRΜΑ(p,q)

Συστήματα Εξυπηρέτησης – Προσομοίωση (4 ώρες)
Χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας και αξιολόγησης συστημάτων εξυπηρέτησης, Εφαρμογές στα υποδείγματα M/M/1 και M/M/s με άπειρη και πεπερασμένη χωρητικότητα στο χώρο αναμονής, Επίλυση με χρήση Η/Υ, Συναρτήσεις κόστους, οικονομική ανάλυση, και προσδιορισμός της δυναμικότητας συστημάτων εξυπηρέτησης, Παραγωγή «τυχαίων» τεχνητών παρατηρήσεων, Διαδικασία κατασκευής υποδείγματος προσομοίωσης σε συστήματα εξυπηρέτησης, Δυναμική εξέλιξη του υποδείγματος προσομοίωσης με χρήση Η/Υ.

Γραμμικός – Ακέραιος Προγραμματισμός (8 ώρες)
Διατύπωση επιχειρησιακών προβλημάτων και δημόσιας διοίκησης στη μορφή του υποδείγματος γραμμικού προγραμματισμού, Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με τη χρήση Η/Υ (πχ. EXCEL, WINQBS, LINDO), Ανάλυση ευαισθησίας, παραμετρική ανάλυση και οικονομική ερμηνεία αποτελεσμάτων, Προβλήματα με «λογικές μεταβλητές», και με «σταθερό κόστος ή και με εκπτώσεις», Επίλυση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού με χρήση Η/Υ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Δημέλη Σ., (2003). «Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών», Εκδόσεις Κριτική (Υποδείγματα Αποθεμάτων: Κεφ. 2).
Κεβόρκ Κ.Η., (1993). «Νεότερη θεωρία αποφάσεων (Ανάλυση κατά Bayes)», Εκδόσεις Ελληνική Λιθογραφία (Λήψη αποφάσεων κατά Bayes: Κεφ. 2, 5, 6)
Μπλέσιος Ν.Π., (1990). «Ποσοστική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ», Εκδόσεις Σταμούλη (Συστήματα Εξυπηρέτησης: Σελίδες 46-89).
Πραστάκος Γ., (2006). «Διοικητική Επιστήμη, Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη (Γραμμικός Προγραμματισμός: Κεφ. 4, 5, 6, 7, Ακέραιος Προγραμματισμός: Κεφ. 10, 11, Προσομοίωση: Κεφ. 16, 17 )
Χαλικιά Ι.Γ., (2000). «Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου (Λήψη αποφάσεων κατά Bayes: Κεφ. 2, 5, 6)
(Β) ΔΙΕΘΝΗΣ
Anderson D.R., D.J.Sweeney, and T.A.Williams (1998). “Quantitative Methods for Business”, 7th Edition, South-Western College Publishing, An International Thompson Publishing Company
Lapin L.L., (1994). “Quantitative Methods for Business Decisions with Cases”, 6th Edition, Duxbury Press

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Γραπτή εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου: 70%
Εργασία ατομική : 20%
Εργασία ομαδική δυο (2) ατόμων: 10%

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.