Ευρωπαϊκές Πολιτικές Συνοχής και Ανάπτυξης

Διδάσκων/ουσα
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ010
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνει στην ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών ανταγωνιστικότητας και συνοχής τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η ΕΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Εξετάζεται ο συνολικός σχεδιασμός των Διαρθρωτικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών σε Κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας και αξιολογείται η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και οι αναμενόμενες επιδράσεις στην οικονομία και το παραγωγικό σύστημα της χώρας. Ειδική έμφαση δίνεται στην υλοποίηση και τις επιδράσεις του ΕΣΠΑ 2007‐14 καθώς και του νέου ΕΣΠΑ ΙΙ 2014‐20.  

Στόχος του μαθήματος 

Ο στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και τις ικανοτήτων αξιολόγησης του σχεδιασμού, της διαχείρισης και των αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών πολιτικών όπως υλοποιούνται στην Ευρώπη και την Ελλάδα στις πρόσφατες προγραμματικές περιόδους. Κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν μια κριτικά διαμορφωμένη άποψη αφορούν στις επιδράσεις των πολιτικών στις περιφέρειες με διαρθρωτική και αναπτυξιακή υστέρηση και ειδικά στις επιδράσεις στο παραγωγικό τους σύστημα, στην  επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  

Διαλέξεις 

 • Η εξέλιξη και οι επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ
 • Η εξέλιξη και οι επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα
 • Οι πολιτικές Ανταγωνιστικότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων και η επίδραση τους στην Ελλάδα
 • Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα και οι επιδράσεις της στην ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας
 • Η Ελληνική οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη
 • Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 • Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την ανάπτυξη των Υποδομών
 • Προγράμματα και Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας 
 • Τα Νέα Χρηματοδοτικά Μέσα 
 • Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Βιβλιογραφία 

 • EE (2010) Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
 • ΕΕ (2013) Κανονισμός 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
 • ΕΕ (2013) Κανονισμός 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 • Andreou G., (2010): The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices, Southeast European and Black Sea Studies, 10:1, 13‐27
 • Chardas A., (2012): State capacity and ‘embeddedness’ in the context of the European Union’s Regional Policy: the case of Greece and the third Community Support Framework (CSF), Southeast European and Black Sea Studies, 12:2, 221‐242
 • Davies S., and Polverari L., (2011) Financial Accountability and European Union Cohesion Policy, Regional Studies, Vol. 45.5, pp. 695–706, May
 • Kautonen M. (2012): Balancing Competitiveness and Cohesion in Regional Innovation Policy: The Case of Finland, European Planning Studies, 20:12, 1925‐1943
 • Koopmans C. and Bijvoet C., (2011) The Effectiveness of Regional Policy: A Literature Study, in W. Manshanden and W. Jonkhoff (eds.), Infrastructure Productivity Evaluation, SpringerBriefs in Economics 1, DOI 10.1007/978‐1‐4419‐8101‐1_3, TNO (Dutch Organization for Applied Scientific Research), 2011
 • Vaidere I., (2011) The Impact of Regional and Cohesion Policy on the Economic Development of the EU, ISSN 1822–8402 European Integration Studies. No 5

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.