Βελτιστοποίηση σε Συστήματα Logistics

Διδάσκων/ουσα
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ011
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος

Οι σκοποί του μαθήματος είναι : α.) η εισαγωγή των φοιτητών στις γενικές έννοιες των Logistics, β.) η αναγνώριση από αυτούς, των βασικών δομικών συστατικών ενός συστήματος Logistics,  γ.) και τέλος η ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτών των δομικών συστατικών με την βελτιστοποιημένη βαριάντα τους. 

Στόχοι του μαθήματος

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος περιγράφονται ως εξής: α.) επαφή των φοιτητών με τις έννοιες των Logistics, καθώς και το πεδία εφαρμογής αυτών των εννοιών στην οικονομική δραστηριότητα β.) η επεξήγησή των βασικών δομικών συστατικών ενός συστήματος Logistics (αποθήκευση, μεταφορά, διανομή),  γ.) η περιγραφή αυτών των συστατικών με χρήση μαθηματικών αναπαραστάσεων (δίκτυα, ροές κ.λ.π) και εν συνεχεία η χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για κάθε ένα από τα βασικά συστατικά. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: α.) αντιλαμβάνονται ολιστικά ένα σύστημα logistics, β.) να αντιλαμβάνονται τα βασικά δομικά συστατικά που το απαρτίζουν, γ.) να αντιλαμβάνονται τα σημεία εκείνα όπου ένα σύστημα logistics δύναται να βελτιστοποιηθεί, δ.) να εφαρμόζουν αλγόριθμους και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης επί των δομικών συστατικών, να αντιλαμβάνονται και να εξηγούν την φύση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των αλγορίθμων.
 

Διαλέξεις 

 • Eισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Δίκτυα Εφοδιασμού      
 • Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων 
 • Βασικό πρόβλημα δέντρο ελάχιστης κάλυψης
 • Βασικό πρόβλημα συντομότερης διαδρομής
 • Βασικό πρόβλημα βέλτιστης κατανομής
 • Μοντέλο Μεταφορών 
 • Πρόβλημα μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους
 • Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή           
 • Πρόβλημα Δρομολόγησης (VRP)       
 • Πρόβλημα Τοποθεσίας
 • Integrated Προβλήματα

Βιβλιογραφία 

 • Simchi Levi, Supply Chain Management.
 • Larson, R. and Odoni, B., Urban Operations Research, Prentice Hall (1981) http://web.mit.edu/urban_or_book/www/book
 • Simchi Levi, The Logic of Logistics
 • Taha, Operations Research
 • Y. Sheffi, Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, 1985.
 • French, Sequencing and Scheduling

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.