Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας

Διδάσκων/ουσα
ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ012
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μοντελοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων πραγματικού μεγέθους από τον χώρο της Βιομηχανικής Διοίκησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης, και στην απόκτηση εμπειρίας για το πώς μοντελοποιούνται πραγματικά προβλήματα. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μορφοποίηση προβλημάτων καθώς και τη χρήση προηγμένων εργαλείων επίλυσης. Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στόχοι του μαθήματος

Τ ο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την μοντελοποίηση προβλημάτων πραγματικού μεγέθους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών περιπτώσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών κυρίως στον τομέα του μηχανικού. Θα γίνει επίσης λεπτομερής επίδειξη του λογισμικού CPLEX‐IBM για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πραγματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης και να το επιλύουν με την χρήση του λογισμικού CPLEX.

Διαλέξεις 

 • Επανάληψη βασικών αρχών μαθηματικού προγραμματισμού 
 • Βασικές αρχές μοντελοποίησης 
 • Γενικές μοντελοποιήσεις του προβλήματος ανάθεσης. 
 • Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια.
 • Προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών σε αποθήκες τύπου cross docking
 • Προγραμματισμός εμπορευματικού λιμανιού
 • Προγραμματισμός επιβατικών αεροπλάνων
 • Προγραμματισμός δρομολόγηση οχημάτων
 • Περιβάλλον και βελτιστοποίησης
 • Προγραμματισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προγραμματισμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων 
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικών πακέτων

Βιβλιογραφία 

 • Γιάννης Σίσκος, «Γραμμικος Προγραμματισμος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Γιώργος Κοζανίδης, «Σημειώσεις μαθήματος Ακέραιου Προγραμματισμού και Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης» Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Paul Williams, «Model Building in Mathematical Programming», WILEY.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.