Δίκαιο Ανταγωνισμού

Διδάσκων/ουσα
ΣΟΦΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ014
Εξάμηνο
Εαρινό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η έννοια του ανταγωνισμού από νομική και οικονομική σκοπιά. Το ελληνικό δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και η σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΙ MAΘΗΜΑΤΟΣ

Εξοικείωση του φοιτητή με τις θεμελιώδεις έννοιες και την νομική και οικονομική σημασία του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Εβδομάδα 1η: Η έννοια του ανταγωνισμού από νομική και οικονομική σκοπιά
Εβδομάδα 2η: Το ελληνικό δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (πηγές- σχέση με ευρωπαϊκό δίκαιο)
Εβδομάδα 3η: Απαγορευμένες συμπράξεις
Εβδομάδα 4η: Παρακώλυση, περιορισμός, νόθευση του ανταγωνισμού
Εβδομάδα 5η: Απαλλαγές (άρθρ. 1 παρ. 3 ν. 703/77)
Εβδομάδα 6η: Συνέπειες παραβιάσεως του άρθρου 1 ν. 703/77
Εβδομάδα 7η: Καταχρηστική εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (α: έννοιες)
Εβδομάδα 8η: Καταχρηστική εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (β: μορφές)
Εβδομάδα 9η: Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης
Εβδομάδα 10η: Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (α: έννοιες, ελληνική και ευρωπαϊκή προοπτική)
Εβδομάδα 11η: Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων και έλεγχος
Εβδομάδα 12η: Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (αρμοδιότητες – σχέσεις με Ευρωπαϊκή)
Εβδομάδα 13η: Ένδικα μέσα και προστασία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δίκαιο Ανταγωνισμού , εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2007
  • Λάμπρος Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000
  • Valentine Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice 9th ed., Hart Publishing, Oxford and Portland 2007
  • Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Ελεύθερος ανταγωνισμός – Πρακτική-Νομολογία εθνική και ευρωπαϊκή, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2005
  • Richard Whish, Competition Law, 6th edition, Oxford U. Press 2009
  • Bellamy & Child, European Community Law of Competition 6th edition, Oxford U. Press 2008

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προαιρετική γραπτή εργασία (essay) μετά από υπόδειξη της θεματικής από τον υπεύθυνο καθηγητή και υποχρεωτική παρουσίαση αυτής. Ο βαθμός της εργασίας αντιστοιχεί στο 30% επί της τελικής βαθμολογίας.
Τελική γραπτή εξέταση (100%) της τελικής βαθμολογίας ή 70% σε όσους αναλάβουν εργασία (essay)

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.