Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική

Διδάσκων/ουσα
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ002
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του Μαθήματος

Η κατανόηση και εμβάθυνση στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, με έμφαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τη σύνταξη και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τους αριθμοδείκτες, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, την κοστολόγηση, τους προϋπολογισμούς, τα αποτελεσματικότητα της λογιστικής πληροφόρησης και της κεφαλαιαγοράς, την αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων, τη λογιστική παραγώγων προϊόντων και την ελεγκτική λογιστική.

Στόχος του μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις θεωρίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής, να γνωρίζει την νομοθεσία της χρηματοοικονομικής λογιστικής και τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να κατανοεί και εφαρμόζει τις κατάλληλες λογιστικές έννοιες και τεχνικές, προκειμένου να οδηγείται σε αιτιολογημένες αποφάσεις, να γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων, να προετοιμάζει ένα πλήρες σετ χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης), να πραγματοποιεί χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, να γνωρίζει πώς οι εταιρίες παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό μέσω των ετήσιων απολογισμών χρήσης, να αξιολογεί την χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και την διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ξεχωρίζει τις βασικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της χρηματοοικονομικής και της διοικητικής λογιστικής, να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση της Κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing), να εξοικειωθεί με τους όρους κόστους, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ταξινομήσεις, να διακρίνει μεταξύ των διαφόρων τύπων προϋπολογισμών και να χρησιμοποιεί εναλλακτικές παρουσιάσεις στην εκπόνηση προϋπολογισμών, να κατανοεί την αποτελεσματικότητα της λογιστικής πληροφόρησης και της κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και να γνωρίζει την ελεγκτική λογιστική και άλλα σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής.

Διαλέξεις

 • Θεωρίες χρηματοοικονομικής λογιστικής, χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και λήψη αποφάσεων, επιλογή λογιστικών πολιτικών και οικονομικές συνέπειες, δημιουργική λογιστική
 • Νομοθεσία χρηματοοικονομικής λογιστικής, Διεθνή, Ελληνικά και Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Λογιστικές καταστάσεις: ενεργητικό, παθητικό, καθαρά θέση και αποτελέσματα
  χρήσης, σύνταξη και παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων Πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες
 • Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing)
 • Προγραμματισμός και έλεγχος της δράσης των επιχειρήσεων – χρησιμότητα και λειτουργία του προϋπολογισμού (Budgeting)
 • Ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις, λογιστική πληροφόρηση και αγορά κεφαλαίων: αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς 
 • Μοντέλα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
 • Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και λογιστικός χειρισμός: Προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα, ανταλλαγές
 • Ελεγκτική λογιστική
 • Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής

Βιβλιογραφία

 • Νιάρχος, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Σταμούλης, 2004. 
 • Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, 2006
 • Stickney, Clyde and Weil, Financial Accounting, Thomson Southwestern, 2004.
 • Williams, Haka, Bettner and Meigs, Financial and Managerial Accounting, McGraw Hill.
 • Lewis and Pendrill, Advanced Financial Accounting, Prentice Hall, 2006.
 • Palepu, Healy and Bernard, Business Analysis and Valuation, Southwestern, 2004.
 • Atkinson, Banker, Kaplan and Young, Management Accounting, Prentice Hall, 2002.
 • Horngren, Foster and Datar, Cost Accounting‐A Managerial Emphasis, Prentice Hall, 1997.
 • Hilton, Managerial Accounting, McGraw Hill, 1994.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.