Αξιολόγηση Επενδύσεων και Έργων

Διδάσκων/ουσα
ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ001
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του μαθήματος 

Η αξιολόγηση επενδύσεων και έργων αποσκοπεί στην ανάλυση και υπολογισμό των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών ή επιδράσεων που προκαλεί η υλοποίηση και λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων. Με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας κάθε επενδυτικής δράσης, η αξιολόγηση συμβάλλει στην επιλογή εκείνων των επενδύσεων που ικανοποιούν το κριτήριο αυτό. Το μάθημα εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυση του βασικού περιεχομένου των έργων και των επενδύσεων, στους επιδιωκόμενους στόχους τους, στις βασικές μεθόδους και το περιεχόμενο των μαθηματικών χρηματοδότησης και στη χρηματοοικονομική ανάλυση των έργων. Περιγράφει τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και εκτίμησης των κινδύνων του έργου και αναλύει τις σχέσεις μεταξύ των επενδύσεων και της περιφερειακής ή αστικής ανάπτυξης.

Στόχος του μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της αξιολόγησης των έργων και των επενδύσεων και του τρόπου που αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται μια ανάλυση των έργων κατά τομέα, και συζητούνται χαρακτηριστικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από ασκήσεις σχετικές με την εφαρμογή των μεθοδολογιών που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος. Οι ασκήσεις στοχεύουν στην προσομοίωση πραγματικών προβλημάτων και επιδιώκεται ώστε, οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα και να αποκτήσουν την αίσθηση της αξιολόγησης των έργων και των επενδύσεων, του προγραμματισμού και του σχεδιασμού τους.

Διαλέξεις 

 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων και περιγραφή του μαθήματος.
 • Παράγοντες που καθορίζουν την επενδυτική απόφαση: Εξωτερικό μακρο‐ περιβάλλον.
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών μαθηματικών ή μαθηματικών χρηματοδότησης I.  
 • Η χρήση των οικονομικών μαθηματικών ή μαθηματικών χρηματοδότησης στην αξιολόγηση έργων και επενδύσεων ΙΙ. 
 • Οι δυνάμεις του εξωτερικού μικρο‐περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος. 
 • Ειδικά Θέματα στην αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων.
 • Άμεσες θετικές επιδράσεις των επενδύσεων. 
 • Αξιολόγηση έργων και των επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας ή κινδύνου. 
 • Λήψη απόφασης με χρήση του δέντρου των αποφάσεων 
 • Έμμεσες θετικές επιδράσεις των επενδύσεων. 
 • Άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιδράσεις των επενδύσεων. 
 • Ανάλυση νεκρού σημείου και έλεγχος ευαισθησίας. 
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων στην Πολεοδομία και Χωροταξία

Βιβλιογραφία

 • Σ. Πολύζος (2011), Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων, 2η Έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. 
 • Σ. Πολύζος (2006) Προγραμματισμός και Οργάνωση των Έργων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη.  
 • Σ. Θεοφανίδη (1985), Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 • European Commission, Directorate General Regional Policy (2008), Guide to Cost – Benefit Analysis of investment projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, Final Report. 
 • Asian Development Bank, (2002), Handbook of integrating risk analysis in economic analysis of project, Manila.
 • Australian Transport Council, (2007), National Guidelines for Transport System Management in Australia, Volume 2: Project Appraisal. 
 • Belli, P., Anderson, J. R., Barnum, H.N, Dixon, J. A., Tan, J‐P, (2001), Economic Analysis of Investment Operations, Analytical Tools and Practical Applications, WBI, World Bank, Washington D.C.
 • Brown W. Brayan, (1972), Public investment criteria in cost‐benefit analysis. A thesis in economics submitted to the Gratuate Faculty of Texas Tech University, AC 805, T3 1072, No 11, Cop. 2.  
 • Dixit, A.K., Pindyck, R.S., (1994), Investment under uncertainty, Princeton University Press, New Jersey. 
 • Economic Development Institute, (1996), The economic evaluation of projects, World Bank, Washington D.C. 
 • Florio, M., (2007), Cost‐Benefit Analysis and Incentives in Evaluation. The Structural Funds of the European Union, Edward Elgar, Cheltenham. 
 • Guide to cost‐benefit analysis of investment project, structural funds, cohesion funds and instrument for pre‐accession, (2008), European Commission, Directorate General Regional Policy. 
 • Guide to cost‐benefit analysis of investment project (1997), structural funds – ERDF, cohesion fund and ISPA, European Commission, Directorate General Regional Policy, evaluation unit. 
 • Nijkamp P. (1975) A multicriteria analysis for project evaluation: Economicecological evaluation of a land reclamation project, Papers in Regional Science Vol. 35(1) pp. 87‐111. 
 • Lundolm, M., (2005), Cost‐benefit analysis and the marginal cost of public funds, Stockholm University, Stockholm. 
 • Mishan, E.J., Quah, E., (2007), Cost Benefit Analysis, 5th edition, Routledge, New York. 
 • Potts, D., (2002), Project planning and analysis for development, Lynne Rienner Publishers, London. 
 • Ray, A. 1984, Cost‐benefit analysis. Issues and methodologies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.
 • Shofield, J.A., (1989), Cost‐benefit analysis in urban and regional planning, Allen & Unwin, London.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.