Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οικονομία, Θεσμοί, Πολιτικές

Διδάσκων/ουσα
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ002
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του μαθήματος 

Το μάθημα αυτό παρέχει μια κριτική ανάλυση και επισκόπηση των βασικών συστατικών, τάσεων και δυναμικών που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή οικονομία, την Ευρωπαϊκή κοινωνία και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εξετάζει διεξοδικά τα οικονομικά, δημογραφικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ΕΕ, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και προβλήματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα εξετάζει σύγχρονες, κλασικές και εναλλακτικές θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης και παρουσιάζει μια συστηματική     επισκόπηση    της       πορείας           της       Ευρωπαϊκής             ολοκλήρωσης, επικεντρώνοντας στις οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις, καθώς και στις σχέσεις της ΕΕ με τον εξωτερικό της περίγυρο.   

Στόχος του μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της οικονομίας και κοινωνίας της ΕΕ, των διαδικασιών με τις οποίες έχει εξελιχθεί και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι θεσμοί και ασκούνται οι πολιτικές. Με δεδομένο ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομική ένωση στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος, η κατανόηση των βασικών δυναμικών, ροών και ισορροπιών (ή ανισορροπιών) αποτελεί προϋπόθεση για  την χαρτογράφηση του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας. 

Διαλέξεις 

 • Ευρωπαϊκός πολιτισμός και ιστορία 
 • Ευρωπαϊκή κοινωνία 
 • Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα 
 • Ευρωπαϊκή οικονομία: δομή, γεωγραφική διάρθρωση και ανάπτυξη
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: θεωρία και πράξη 
 • Η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών θεσμών 
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές: Ενιαία Αγορά και Νομισματική Ένωση
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Πολιτική Συνοχής και Ε2020
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Εδαφική Συνεργασία και οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
 • Κριτική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Βιβλιογραφία 

 • Baldwin, R. and Wyplosz, C. (2006) ‘The Economics of European Integration’, McGraw Hill 
 • Hudson R. and Williams A. (1999) ‘Divided Europe: Society and Territory’, Sage.
 • Molle W. (2006) ‘The economics of European Integration: Theory, Practice and Institutions’, Ashgate.
 • Cole J. and Cole F. (1997) ‘A geography of the European Union’, Second Edition, Routledge. 
 • Petrakos G., Maier G. and Gorzelak G. (eds.) (2000) ‘Integration and Transition in Europe: The economic Geography of Interaction’, Routledge.
 • Nagle G. and Spencer K. (1996) ‘A Geography of the European Union: A Regional and Economic Perspective’ Oxford University Press. 

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.