Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Διδάσκων/ουσα
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ001
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του μαθήματος

Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την αποτελεσματική υλοποίηση, την ουσιαστική αξιολόγηση και τον ολοκληρωμένο έλεγχο της πορείας που ακολουθεί η επιχείρηση. Το μάθημα της στρατηγικής διοίκησης φιλοδοξεί αφενός να εισάγει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες στις έννοιες και τις πρακτικές του εν λόγω επιστημονικού πεδίου αφετέρου να συμβάλλει στο να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή αυτών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να αξιολογήσουν και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να Κατανοούν τις βασικές αρχές της Στρατηγικής Διοίκησης των επιχειρήσεων και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία της επιχείρησης, να γνωρίζουν την αξία μελέτης της Στρατηγικής Διοίκησης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις στρατηγικές κινήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις.

Διαλέξεις 

 • Ορισμός στρατηγικής & βασικές προσεγγίσεις. Ανασκόπηση της ύλης και της δομής του μαθήματος. 
 • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος: ανάλυση του μάκρο (PESTDG) και μίκρο περιβάλλοντος (5 δυνάμεις του Porter) της επιχείρησης.
 • Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης: Θεωρία των πόρων‐ικανοτήτων, θεμελιώδεις‐μοναδικές ικανότητες, οι πόροι και οι ικανότητες ως βάση διαμόρφωσης στρατηγικής, Αλυσίδα αξίας της επιχείρησης (Value chain). SWOT Analysis.   
 • Εταιρική αποστολή, όραμα, στρατηγικοί στόχοι, στρατηγικές. Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης: σταθερότητας, ανάπτυξης, διάσωσης‐αναστροφής.   
 • Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης, εστίασης.  
 • Στρατηγική και καινοτομία
 • Στρατηγικές διεθνοποίησης της εταιρίας: κίνητρα οφέλη επιλογές, συμμαχίες, κοινοπραξίες, εξαγορές, εξαγωγές, θεωρίες ολιγοπωλιακής αντίδρασης, θεωρία εκλεκτικού παραδείγματος (Dunning). 
 • Τρόποι υλοποίησης στρατηγικής: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες: Ανάλυση, λήψη απόφασης και εξασφάλιση επιτυχίας στρατηγικής ανάπτυξης μέσω των εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών.   
 • Τεχνολογική Στρατηγική
 • Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής: το μοντέλο του Rumlet, ανάλυση αποδεκτότητας, ανάλυση εφικτότητας, ανάλυση ισόρροπης στοχοθεσίας (balanced scorecards). 
 • Τεχνικές χαρτοφυλακίου για λήψη στρατηγικών αποφάσεων: καμπύλη εμπειρίας, μήτρα BCG, μήτρα GE, μήτρα εξέλιξης προϊόντος/ αγοράς του Hofer, μήτρα του κύκλου ζωής, κύβος χαρτοφυλακίου, κύβος ρίσκου. 

Βιβλιογραφία 

 • Γεωργόπουλος, Ν. (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα 
 • Παπαδάκης Β. (2002), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, 4η εκδ., Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα   
 • Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, 2011. Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα. 
 • David, F.R. (2010). Strategic Management. 13th Edition, Pearson/Prentice Hall, New Jersey.
 • Thompson, A., Strickland, A.J, and Gamble, J.E. (2011).  Crafting and Executing Strategy. 18th ed., New York, McGraw Hill. 

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.