Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

Το ΔΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» (ΝΕΚΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών κι έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής. Το ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και βασίζεται σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές αποκτούν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με υπαρκτά προβλήματα και μέσα από την επαφή και αλληλεπίδραση με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων.

Το ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας οι οποίες αφορούν στα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες, την κοινωνική οικονομία και τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή. Το ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ διαπραγματεύεται, μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, κρίσιμες παραμέτρους της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως η δομή των αγορών, οι καταχρηστικές πρακτικές, η επιχειρηματική ηθική, η ηγεσία, η κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της επιχειρηματικής δράσης στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας και παρουσιάζει ένα πλήρες πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, το οποίο περιλαμβάνει τον επενδυτικό νόμο, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και σύγχρονα μέσα ενίσχυσης καινοτόμων ιδεών, όπως venture capital, business angels και street funding.

Σκοπός του ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και ένα διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.