Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και ένα διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών ευκαιριών, αλλά και μεγάλων κινδύνων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογικών εργαλείωνανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής.

Παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και βασίζεται σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές αποκτούν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με υπαρκτά προβλήματα και μέσα από την επαφή και αλληλεπίδραση με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι διαδικασίες απόκτησης γνώσης περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και κύκλους συζητήσεων brainstormingμε ειδικούς, μελέτη υπαρκτών προβλημάτων συγκεκριμένων κλάδων ή επιχειρήσεων, επισκέψεις και internshipsσε επιχειρήσεις, διαμόρφωση και παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση επιτυχημένων και αποτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών από την Ελληνική και διεθνή εμπειρία, debates και κοινωνική διαβούλευση.

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας οι οποίες αφορούν στα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), την κοινωνική οικονομία, τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή, τα incubators καιτα spin-offs. Διαπραγματεύεται μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις κρίσιμες παραμέτρους της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως η δομή των αγορών, οι καταχρηστικές πρακτικές, η επιχειρηματική ηθική, η ηγεσία, η κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της επιχειρηματικής δράσης στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Παράλληλα συγκεντρώνει και παρουσιάζει ένα πλήρες πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, το οποίο περιλαμβάνει τον επενδυτικό νόμο, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και σύγχρονα μέσα ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, όπως venturecapital, businessangels, και streetfunding.

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, το Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών, τον ΚΕΜΕΛ και τη Μονάδα Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάθε εταίρος προσθέτει στο ΠΜΣ τη δική του οπτική γωνία θεώρησης της επιχειρηματικής δράσης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργώντας ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία, την ανάπτυξη, την τεχνολογία, την εμπειρία, τα σύγχρονα εργαλεία και την καθημερινή δράση.

Το ΠΜΣ διαθέτει μια σειρά από ισχυρά πλεονεκτήματα τα οποία το καθιστούν μοναδικό σε εθνικό επίπεδο. Το πρώτο πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι η άρρηκτη σύνδεση των επιχειρηματικών σπουδών με την καινοτομία. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες κατάρρευσης του προηγούμενου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας είναι η αδυναμία της μέσης επιχείρησης να καινοτομεί ώστε να παραμείνει βιώσιμη και να αντέξει τον διεθνή, κυρίως, ανταγωνισμό. Το Πρόγραμμα συνδέει την επιχειρηματική δράση με την  ανάγκη για συνεχή αλλαγή, με την ανάγκη της συνεχούς ώσμωσης της γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Το Πρόγραμμα επενδύει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας αλλαγής, η οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν επιλογής και σχεδιασμού (και όχι βίαιης προσαρμογής). Το δεύτερο πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι συνθέτει μια σειρά από σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν παραγωγικά περιβάλλοντα με μικρές κλίμακες, δίνουν έμφαση στα οφέλη των δικτύων και των οριζόντιων και κάθετων συνεργειών και απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία λειτουργεί σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι το πρόγραμμα συνδέει ευθέως τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας με τα προβλήματα ανάπτυξης στη χώρα μας. Εξερχόμενη η χώρα από την σοβαρότερη οικονομική κρίση στην σύγχρονη ιστορία της θα επιτύχει να διαμορφώσει στέρεες και μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές και να μειώσει τα εκκωφαντικά ποσοστά ανεργίας, κυρίως των νέων, μόνο στο βαθμό που καταφέρει να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο η σύγχρονη, καινοτόμα και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα θα έχει ένα  αυξανόμενο ειδικό βάρος.

Το Πρόγραμμα διαρκεί ένα χρόνο και παρέχει τέσσερα (4) Υποχρεωτικά και δεκαπέντε (15)  μαθήματα Επιλογής. Περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση ενός Σεμιναρίου. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς οκτώ (8) μαθήματα (τέσσερα ανά εξάμηνο), ένα Σεμινάριο και να συγγράψουν Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Εναλλακτικά, αντί για Διπλωματική, οι φοιτητές μπορούν να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.