Χρονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων

Διδάσκων/ουσα
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ005
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα έχει ως σκοπό του την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. Θα καλυφθούν τεχνικές μορφοποίησης πραγματικών προβλημάτων αλλά και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Έμφαση θα δοθεί σε πρακτικές εφαρμογές καθώς και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού για την επίλυσή τους.

Στόχοι του μαθήματος

Τ ο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό σύνθετων δραστηριοτήτων και τη διαχείριση πολύπλοκων έργων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών περιπτώσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών. Θα γίνει επίσης λεπτομερής επίδειξη κατάλληλου λογισμικού για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού, καθώς και οργάνωσης έργων. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πρόβλημα χρονικού προγραμματισμού/διαχείρισης έργων, να εφαρμόσουν κάποια μεθοδολογία για την επίλυσή του και να επικυρώσουν τη λύση που βρήκαν με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού.

Διαλέξεις 

 • Εισαγωγή στο χρονικό προγραμματισμό. 
 • Περιγραφή      και       κριτήρια          βελτιστοποίησης        προβλημάτων             χρονικού προγραμματισμού. 
 • Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής.
 • Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε σειρά. 
 • Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε παράλληλες μηχανές.  
 • Συστήματα ροής και job‐shop.
 • Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής. 
 • Εισαγωγή στην οργάνωση και διαχείριση έργων.  
 • Δικτυωτή ανάλυση.
 • Προγραμματισμός έργων με ανεξάντλητους πόρους. 
 • Μέθοδος PERT ‐ Μέθοδος CPM. 
 • Προγραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους.  
 • Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού.

Βιβλιογραφία 

 • Baker K.R., (1974). Introduction to Sequencing and Scheduling, John Wiley & Sons.
 • Brucker P., (2004). Scheduling Algorithms, Springer‐Verlag.
 • Conway R.W., Maxwell W.L. and Miller L.W., (2003). Theory of Scheduling, Dover Publications.
 • Elsayed E.A. and Boucher T.O., (1994). Analysis and Control of Production Systems, Prentice Hall.
 • Leung J.Y‐T. and Anderson J.H., (2004). Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Chapman & Hall/CRC.
 • Pinedo M., (2001). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, Prentice Hall.
 • Κουικόγλου Β., (2004). Προγραμματισμός Παραγωγής,  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • Hendrickson    C.,        (2000).             Project             Management for Construction. http://www.ce.cmu.edu/pmbook/
 • Kerzner H., (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley. 
 • Meredith J.R. and Mantel S.J., (2003). Project Management: A Managerial Approach. John Wiley & Sons.
 • Nicholas J.M., (2004). Project Management for Business and Engineering : Principles and Practice, Butterworth‐Heinemann.
 • Shtub A, Bard JF and Globerson S., (2005). Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (Μετάφραση στα Ελληνικά το 2008 από τις Εκδόσεις "Επίκεντρο").  

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.