Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διδάσκων/ουσα
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ007
Πιστωτικές Μονάδες
5
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος

Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΟΣ) ασχολείται με την προβολή της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Για την ακρίβεια, ερμηνεύει τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων μέσα στον οργανισμό, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των οργανωσιακών διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) , αντίστοιχα, προσφέρει πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη επιβίωση κι επιτυχία των οργανισμών.
 

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να κατανοούν τους εργαζόμενους αλλά και να σχεδιάζουν κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Το παρόν μάθημα στοχεύει στην παροχή θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την οργανωσιακή πραγματικότητα, βάση των πρακτικών επιπτώσεων της σχετικής θεωρίας, τη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την εξοικείωση με τα επιμέρους εργαλεία, τις πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την προαγωγή της αναγνώρισης της πρωταρχικής σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας των συμμετεχόντων

Διαλέξεις

 • Εισαγωγή στην ΟΣ και την ΔΑΠ. Η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς
 • ΟΣ: Κατανόηση των ατόμων στους οργανισμούς (Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς, Αντίληψη, Προσωπικότητα)
 • ΟΣ: Κατανόηση των ατόμων στους οργανισμούς (Προσωπικές αξίες, Στάση και συμπεριφορά ‐ Προσδιοριστικοί παράγοντες στάσης και συμπεριφοράς, Παρακίνηση)
 • ΟΣ: Κατανόηση των ομάδων στους οργανισμούς (Δημιουργία και δυναμική ομάδων, Επικοινωνία)
 • ΟΣ: Κατανόηση των ομάδων στους οργανισμούς (Σύγκρουση, Ηγεσία)
 • ΟΣ: Κατανόηση των οργανισμών (Οργανωσιακή κουλτούρα & Οργανωσιακό κλίμα, Οργανωσιακή αλλαγή)
 • ΔΑΠ: Προσέλκυση & Επιλογή εργαζομένων
 • ΔΑΠ: Εκπαίδευση & Ανάπτυξη εργαζομένων 
 • ΔΑΠ: Ανταμοιβές & Αξιολόγηση εργαζομένων 
 • ΔΑΠ: Στρατηγική ΔΑΠ
 • ΔΑΠ: Ειδικά θέματα ΔΑΠ (διαχείριση εκπατρισμένων στελεχών, διαχείριση διαφορετικότητας)

 

Τρόπος αξιολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω 5 επιμέρους ατομικών εργασιών (25% - παράδοση μόνο ppt), μίας ομαδικής εργασίας (40% - παράδοση ppt και word) και εξετάσεων (35%).

 

Βιβλιογραφία

 • Χυτήρης, Λ. (2012). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις, Interbooks, Αθήνα.
 • Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Εκδόσεις Κριτική. 
 • Griffin, R.W. and Moorhead, G. (2011). Organizational Behavior. Cengage Learning.
 • Hitt, M.A., Colella, A., and Miller, C.C. (2010). Organizational Behavior. Wiley
 • Luthans, F. (1998). Organizational Behavior. Irwin/McGraw‐Hill
 • Organizational Behavior and Management by John Ivancevich, Robert Konopaske and Michael Matteson (Jan 30, 2013), McGraw‐Hill/Irwin.
 • Phillips, J.M. and Gully, S.M. (2013) Organizational behavior: Tools for success (2nd Edition). Mason, OH: South‐Western College Pub.
 • Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2007). Organizational Behavior, Pearson/Prentice Hall.
 • Schermerhorn Jr. J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N. and Uhl‐Bien, M. (2010). Organizational Behavior, Wiley.
 • Schermerhorn Jr. J.R., Osborn, J.R., and Hunt, J.G., Osborn, R.N. (2005). Organizational Behavior, Wiley.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.