Διοικητικό Μάρκετινγκ

Διδάσκων/ουσα
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ004
Πιστωτικές Μονάδες
8
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του ΜΚΤ και παράλληλα να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις, επιδιώκοντας: - την εξοικείωση με το Μίγμα ΜΚΤ - τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των νέων τεχνολογιών, των σύγχρονων συστημάτων της Πληροφορικής και των εφαρμογών του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με το ΜΚΤ - την τόνωση της ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι συμμετέχοντες να: - αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του ΜΚΤ τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία - μπορούν να τμηματοποιήσουν μία αγορά - είναι σε θέση να εντοπίσουν αλλά και να αξιολογήσουν την τοποθέτηση διαφορετικών προϊόντων - μπορούν να σχεδιάσουν το κατάλληλο μίγμα ΜΚΤ για διαφορετικά προϊόντα - μπορούν να αναπτύξουν ένα σχέδιο ΜΚΤ.

Περιεχόμενο μαθήματος

1η Διάλεξη: Εισαγωγή στη Διοικητική του ΜΚΤ. Ορισμός του ΜΚΤ και ΜΚΤ Plan

2η Διάλεξη: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτών και επιχειρήσεων, Έρευνα ΜΚΤ

3η Διάλεξη: Τμηματοποίηση αγοράς, Στόχευση αγοράς, Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση

4η Διάλεξη: 1η Εργασία: Τμηματοποίηση - Στόχευση αγοράς - Τοποθέτηση

5η Διάλεξη: ΜΙΓΜΑ ΜΚΤ: Προϊοντική πολιτική, Προϊόντα, Υπηρεσίες και Μάρκες, Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος και Στρατηγικές Κύκλου Ζωής Προϊόντων

6η Διάλεξη: ΜΙΓΜΑ ΜΚΤ: Τιμολογιακή πολιτική. Τι είναι η τιμή; Επιδρώντες παράγοντες τιμολόγησης, Στρατηγικές και μέθοδοι τιμολόγησης

7η Διάλεξη: ΜΙΓΜΑ ΜΚΤ: πολιτική Διανομής, Δίαυλοι / κανάλια ΜΚΤ, παροχή αξίας πελατών, Φυσική διανομή, Logistics, Supply Chain Management

8η Διάλεξη: ΜΙΓΜΑ ΜΚΤ: Επικοινωνιακή πολιτική, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προσωπική πώληση, Προώθηση πωλήσεων

9η Διάλεξη: 2η Εργασία: Μίγμα μάρκετινγκ

10η Διάλεξη: ΜΙΓΜΑ ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Άτομα, Διαδικασίες, Φυσικό περιβάλλον

11η Διάλεξη: Online MKT, mobile ΜΚΤ, Social Media MKT. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

12η Διάλεξη: Social Marketing. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών

13η Διάλεξη: Neuromarketing, Advergaming. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών.

 

Τρόπος αξιολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω:

- δύο ατομικών εργασιών (παραδοτέο μόνο ppt αρχείο) (30%)

- μίας ομαδικής εργασίας (ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης – παραδοτέο κείμενο και ppt αρχείο ) (40%)

- γραπτών εξετάσεων (30%).

 

Βιβλιογραφία

Ελληνικά:

Μάλλιαρης, Π. (2012). Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ’ έκδοση, εκδόσεις Σταμούλη, Πειραιάς.

Perreault, W., Cannon, J., και McCarthy, E.J. (2012) Βασικές Αρχές Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, εκδόσεις Πασχαλίδη.

Armstrong, G και Kotler, P. (2010), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα.

Armstrong, G and Kotler P. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Επίκεντρο, 9η έκδοση, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Μάρω Βλαχοπούλου.

Kotler, P. and Keller, K.L. (2006) Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 12η Αμερικανική έκδοση, Κλειδάριθμος.

Βλαχοπούλου, Μ. , Δημητριάδης, Σ. (2013). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

Αγγλικά:

Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (15th Edition), 2013, Pearson Educ., Prentice Hall

Ph. Kotler, K. Keller, Marketing Management, 14th edition, 2011 (and kindle edition), Pearson Educ., Prentice Hall

Pride, W.M, Ferrell, O.C. (2006) Marketing, Concepts and Strategies, 13th edition, Houghton Mifflin Company.

Baden-Fuller, C. and Martyn, P. (2001) (Eds.) Strategic Innovation: An International Casebook on Strategic Management, Thomson Learning.

Chaston, I. and Mangles, T. (2002) Small Business Marketing Management, Palgrave.

Lancaster, G. and Massingham, L. (2001) Marketing management, 3rd Edition, McGraw-Hill.

McDonald, M. (2007) Marketing Plans: How to prepare them, hot to use them, 6th Edition, Butterworth-Heinemann.

Chisnall, P. (2004) Marketing Research, 7th ed., McGraw Hill.

Rickard, L. and Jackson, K. (2000) The Financial Times Marketing casebook, 2nd Edition, Pearson Education Limited.

Subhash, C.J. (2009) Marketing Planning Strategy, 8th Edition, South Western.

Walker, Boyd and Larreche (2005) Marketing Strategy, 5th Edition, IRWIN.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.