Διοικητικό Μάρκετινγκ

Διδάσκων/ουσα
ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ004
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των αρχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υιοθετείται μία πλήρης θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο παρουσίασης του ως τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες με αντάλλαγμα τη δέσμευση αξίας από αυτούς. 

Στόχος του μαθήματος

Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του ΜΚΤ και παράλληλα να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να παρουσιάσει τις κλασσικές αρχές, φιλοσοφία και τεχνικές ΜΚΤ, να εξοικειώσει με το μίγμα ΜΚΤ, να συνδέσει τις νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα συστήματα της Πληροφορικής και των εφαρμογών του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με το ΜΚΤ, να παράσχει τις βασικές γνώσεις για την κατάρτιση ενός ΜΚΤ Plan και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων 

Διαλέξεις

 • Εισαγωγή στη Διοικητική του ΜΚΤ. Ορισμός του ΜΚΤ και ΜΚΤ Plan
 • Το περιβάλλον ΜΚΤ & η διαδικασία ΜΚΤ
 • Ανάλυση του Περιβάλλοντος ΜΚΤ, Ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτών και επιχειρήσεων, Έρευνα ΜΚΤ
 • Τμηματοποίηση αγοράς, Στόχευση αγοράς, Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση 
 • Μίγμα ΜΚΤ: Προϊοντική πολιτική, Προϊόντα, Υπηρεσίες και Μάρκες, Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος και Στρατηγικές Κύκλου Ζωής Προϊόντων 
 • Μίγμα ΜΚΤ: Τιμολογιακή πολιτική 
 • Τι είναι η τιμή; Επιδρώντες παράγοντες τιμολόγησης, Στρατηγικές και  
 • μέθοδοι τιμολόγησης
 • Μίγμα ΜΚΤ: πολιτική Διανομής, Δίαυλοι / κανάλια ΜΚΤ, παροχή 
 • αξίας πελατών, Φυσική διανομή, Logistics, Supply Chain Management
 • Μίγμα ΜΚΤ: Επικοινωνιακή πολιτική, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προσωπική πώληση, Προώθηση πωλήσεων
 • Διαδικτυακό ΜΚΤ, online/mobile ΜΚΤ. Το Παρόν και το Μέλλον 
 • Πεδία εφαρμογών ΜΚΤ, Green marketing, Κοινωνικά Δίκτυα
 • Μάρκετινγκ και διεθνής πραγματικότητα

Βιβλιογραφία

 • Π. Μάλλιαρης, Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ’ έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Πειραιάς 2012.
 • Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2012) Βασικές Αρχές Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, εκδόσεις Πασχαλίδη
 • Armstrong, G and Kotler, P. (2010), MARKETING An Introduction, 10th, Pearson, Prentice Hall 
 • Armstrong, G and Kotler P. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Επίκεντρο, 9η έκδοση, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Μάρω Βλαχοπούλου
 • Kotler, P. and Keller, K.L. (2006) Μάρκετινγκ Μανατζμεντ, 12η Αμερικανική έκδοση, Κλειδάριθμος
 • Βλαχοπούλου, Μ. , Δημητριάδης, Σ. (2013). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili., Αθήνα
 • Philip Kotler and Gary Armstrong,  Principles of Marketing (15th Edition),  2013, Pearson Educ., Prentice Hall 
 • Ph. Kotler, K. Keller, Marketing Management, 14th edition, 2011 (and kindle edition), Pearson Educ., Prentice Hall 
 • Pride, W.M, Ferrell, O.C. (2006) Marketing, Concepts and Strategies, 13th edition, Houghton Mifflin Company.
 • Baden‐Fuller, C. and Martyn, P. (2001) (Eds.) Strategic Innovation: An International Casebook on Strategic Management, Thomson Learning.
 • Chaston, I. and Mangles, T. (2002) Small Business Marketing Management, Palgrave.
 • Lancaster, G. and Massingham, L. (2001) Marketing management, 3rd Edition, McGraw‐Hill.
 • McDonald, M. (2007) Marketing Plans: How to prepare them, hot to use them, 6th Edition, Butterworth‐Heinemann.
 • Chisnall, P. (2004) Marketing Research, 7th ed., McGraw Hill.
 • Rickard, L. and Jackson, K. (2000) The Financial Times Marketing casebook, 2nd Edition, Pearson Education Limited.
 • Subhash, C.J. (2009) Marketing Planning Strategy, 8th Edition, South Western.
 • Walker, Boyd and Larreche (2005) Marketing Strategy, 5th Edition, IRWIN.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.