Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διδάσκων/ουσα
ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ003
Πιστωτικές Μονάδες
8
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο της σύνδεσης της καινοτομίας με την περιφερειακή ανάπτυξη και στην προβληματική των σύγχρονων απόψεων για την οργάνωση της παραγωγής και την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων των περιφερειών του δυτικού κυρίως κόσμου.

Στόχος του μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην σημασία της καινοτομίας και της επίπτωσής της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προσβλέπει να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την μεγεθυνόμενη και αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία στην τομή των πεδίων της περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής και να αναπτύξει θεωρητική επάρκεια και αναλυτική ικανότητα στα ζητήματα της πραγματικής οικονομικής ζωής και πολιτικής. Το μάθημα βασίζεται σε δύο συγκλίνουσες ευρείες θεματολογίες α) καινοτομία, τεχνολογία, γνώση και επιχειρηματικότητα, και β) χωρική ανάπτυξη και πολιτική.

Οι φοιτητές αναμένονται να μπορούν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα ζητήματα του αντικειμένου του μαθήματος με επιστημονικό τρόπο (μέσω έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης υλικού, δηλαδή μέσω των μηχανισμών γνώσης ιδιαιτέρως της κτήσης δεδομένων, της επιλογής, της οργάνωσης και πρωτότυπης συνθετικής παρουσίασης) και με επιχειρηματολογημένο τρόπο να διατυπώσουν κρίσεις (με την έννοια της ερμηνείας προβλημάτων, με αναλυτικό τρόπο, του συνδυασμού γνώσεων και των διαχρονικών και συγχρονικών συγκρίσεων, της μελέτης και θεωρητικής διαχείρισης ζητημάτων με βαθμούς πρωτοτυπίας εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου) σε σοβαρά εξελικτικά κοινωνικο‐οικονομικά πολιτικά και εν γένει ζητήματα των κοινωνικών επιστημών, και νέες ιδέες και προβλέψεις (εξηγώντας και συνθέτοντας πολύπλοκα θέματα), να παρουσιάζουν ελεύθερα και συγκροτημένα τις απόψεις τους σε ειδικούς, ως επίσης και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και ικανότητες για περεταίρω σπουδές, έχοντας αποκτήσει ικανότητες ταχείας μελέτης υπό πίεση, και ερευνητικές ικανότητες.
 

Διαλέξεις 

(Το μάθημα διδάσκεται με συνδυασμό διαλέξεων από τους διδάσκοντες και περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων ομιλητών).

 • Εισαγωγή 
 • Καινοτομία και Τεχνολογική Αλλαγή
 • Θεωρία της Καινοτόμου Επιχείρησης
 • Χωρικές Διαστάσεις της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής 
 • Συστήματα Καινοτομίας
 • Θύλακες Καινοτομίας
 • Περιφέρεια Μάθησης (Learning Region)
 • Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Πολιτικές Καινοτομίας
 • Κοινωνικο‐τεχνολογική μετάβαση, καθεστώτα και στρατηγικοί θύλακες 
 • Ζητήματα Πολιτικής: Ταλέντο, Τεχνολογία ή Κεφάλαιο; 
 • Καινοτομία και Πόλη 

 

Τρόπος αξιολόγησης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αξιολογούνται βάσει εκπόνησης και παρουσίασης εργασιών.

 

Βιβλιογραφία

 • Fagerberg J., Mowery D. & Nelson R., (eds) (2005) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford.
 • Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C. & Tödtling F. (eds) (2003) Regional Innovation Policy for Small–Medium Enterprises. UK Cheltenham: Edward Elgar
 • Borrás, S. (2004) The Innovation Policy of the European Union. Cheltenham UK: Edward Elgar.
 • Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., & Trippl M. (eds) (2007) Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation. Edward Elgar.
 • Cooke, P., Heidenreich, M. & Braczyk, H.J. (2004) Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World. UK London: Routledge. 
 • Fuchs G. & Shapira P. (eds) (2006) Rethinking Regional Innovation and Change-Path Dependency or Regional Breakthrough? Netherlands: Springer.
 • Malecki, E.J. (1991) Technology and Economic Development. Essex: Longman

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.