Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διδάσκων/ουσα
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ004
Πιστωτικές Μονάδες
5
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του μαθήματος 

Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις ριζικές μεταβολές που έχει η περιοχή υποστεί μέσω των διαδικασιών της μετάβασης και της ολοκλήρωσης. Παρουσιάζει μία επισκόπηση των θεωριών ανάπτυξης και ολοκλήρωσης και εξετάζει σε βάθος τις ιστορικές, γεωγραφικές, οικονομικές και θεσμικές παραμέτρους υπό τις οποίες ο Βαλκανικός χώρος έχει διαμορφωθεί. Το μάθημα επίσης προχωρά σε μία συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων και των μηχανισμών ολοκλήρωσης της υπό μελέτης περιοχής με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ εξετάζει και αξιολογεί τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μετά το 1989 με σκοπό να αντιμετωπίσουν το ‘Βαλκανικό πρόβλημα’. 

Στόχος του μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές στη συνθετότητα της διαδικασίας της ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό μέρος της ανάπτυξης αναλύοντας διάφορες σχολές σκέψης αλλά και το εμπειρικό μέρος μέσω ανάλυσης του Βαλκανικού χώρου υπό ένα ιστορικό, γεωγραφικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο θέτοντας έτσι μια σειρά αναπτυξιακών ζητημάτων και προβλημάτων προς διερεύνηση προς τους φοιτητές. Η εξέταση των πολιτικών όπου έχουν εφαρμοστεί έως τώρα στην περιοχή και η ανάπτυξη συζήτησης με τους φοιτητές όσον αφορά τις συνθήκες και τα απαιτούμενα εργαλεία για μια επιτυχής αναπτυξιακή στρατηγική συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών.

Διαλέξεις 

 • Εισαγωγή: το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο
 • Ολοκλήρωση και μετάβαση στη νοτιοανατολική Ευρώπη: η διαδικασία της προσαρμογής
 • Οι πολιτικές της ΕΕ στα Βαλκάνια: Ανατολή και Δύση
 • Η οικονομική διάρθρωση και μεταβολή στη νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Οι εμπορικές σχέσεις και η χωροθέτηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
 • Η περιφερειακή διάρθρωση και μεταβολή
 • Δημογραφικά χαρακτηριστικά
 • Μοντέλα μετανάστευσης
 • Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη
 • Αλληλεπιδράσεις, αντιλήψεις και πολιτικές στις ελληνικές διασυνοριακές περιοχές
 • Πολιτικές για διασυνοριακή συνεργασία: αξιολογώντας την εμπειρία
 • Η οικονομική κρίση στα Βαλκάνια: προς τα πίσω ξανά;
 • Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: αίτια και επιπτώσεις

Βιβλιογραφία

 • Karasavvoglou A. and Polychronidou P. (2014) Economic crisis in Europe and the Balkans. Springer.
 • Kathuria S. (2008) Western Balkan integration and the EU. World Bank.
 • Secondi S. (2008) ‘The Development Economics Reader’, Routledge.
 • Todaro M. and Smith A. (2005) ‘Economic Development’, Wesley.
 • Palairet V. (2002) ‘The Balkan Economies C.1800‐1914: Evolution Without Development’, Cambridge University Press
 • Farkas R. (2008) ‘Democratization in the Balkans’, Northeastern University Press. 
 • Bartlett W. (2007) ‘Europe's Troubled Region: Economic Development, Institutional Reform, and Social Welfare in the Western Balkans’ Routledge.
 • Sharma S. (2007) ‘Achieving Economic Development in the Era of Globalization’ Routledge.
 • Hupchick D. and   Cox H. (2001) ‘The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans’, Palgrave Macmillan
 • Petrakos G. with Anagnostou A., Arvanitidis P. and Kotios A. (2005) ‘Regional Integration and Metropolitan Development in Southeastern Europe’, University of Thessaly Press.
 • Petrakos G. Kotios A. and Chionis D. (2003) (eds.) ‘International and Monetary Issues of Transition in Southeastern Europe’, University of Thessaly Press.
 • Petrakos G. and Liargovas P. (2003) (eds.) ‘Regional Development and CrossBorder Cooperation in Southeastern Europe’, University of Thessaly Press.
 • Kotios A. and Petrakos G. (2002) (eds.) ‘Restructuring and Development in Southeastern Europe’, University of Thessaly Press.
 • Petrakos G. and Totev S. (2001) (eds.) "The Development of the Balkan Region", Ashgate. 
 • Petrakos G. (2000) The Development of the Balkans. Volos: University of Thessaly Press (in Greek).
 • Bitzenis A. (2009) The Balkans: FDI and EU Accession. Ashgate Publishing Ltd, UK.
 • Bartlett W. and Uvalić M. (2013) The social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe. LSE European Institute. 
 • Glenny M. (2012) The Balkans 1804‐1999 ‐ Nationalism, War and the Great Powers. Penguin Group US.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.